Zážitkový výlet do podvedomia, odkiaľ pramenia pocitové a myšlienkové prúdy formované generáciami cez prietoky našej DNA. Ak ste zrelí na hĺbkový ponor do konkrétnej multigeneračnej témy, alebo odhodlaní na prepis kódu, ktorý pulzuje vo vedomí a ďalej už neslúži, nastavte sa na to už teraz, nech to vo Vás dozrieva. Ak sa nič konkrétne nerysuje a chcete jednoducho posilniť svoju schopnosť otvorenosti, prijatia, intuície, samoliečiteľstva, vizionárstva, a odvahy prijať akúkoľvek výzvu ako dar osobného rastu a prerodu (ochorenie, strata či náhla zmena, nešťastie alebo stavy extázy, dramatická aktivácia kundalini, nejasnosti ohľadne paralelných svetov, cestovanie do astrálu, orientácia v matrixe), neváhajte. Transformačné techniky Kundalini jogy, pránických, šamanských a zemských obradov sa postarajú o ostatné. Otvorte sa pre dynamickú prácu na sebe v kolektíve formujúcich sa senzorických bytostí Veku Vodnára.

Tento seminár je výzvou a príležitosťou
- precitnúť ako bytosť Veku Vodnára;
- posilniť vnútorný mier, pohodu a priaznivé nastavenie mysle;
- spoznať a využívať praktické energetické pomôcky v alchýmii denného života;
- pravdivo komunikovať, tvoriť a žiť;
- posilniť kolektívne vedomie Svetla a Lásky.


Očakávaj:
- ranné cvičenia Kundalini jogy a večerné meditačné kruhy;
- aktivity v prírode, práca s jej prvkami, splývanie v jednote bytia;
- očistné, posiľňujúce a obnovujúce energetické obrady;

- techniky Integratívnej Psychoterapie Tela (IBP).
                      

 

 


Kedy: piatok 28.9. od 14.00 - nedeľa 30.9. 2018 do 18.00 hod.

Kde: Biolka, Partizánska 76, Modra-Kráľová

Cena: 290.- eur najneskôr do 9.9. 2018
Registrácia: cez email a so zálohovou platbou 55.- eur;

Seminár povedie Jana Ziman/Guru Bhai Kaur

 

Všetky aktivity tohto seminára sú zážitkové, nastavené podľa energetických konštelácií daného momentu z techník Kundalini jogy, meditácie, hlbokej relaxácie, pránických, zemských a tantrických obradov, a IBP terapie. Ak uznáte za vhodné prineste si zápisníky, skicáre, farebné perá, ceruzky, diktafón, fotoaparát, svoju fotografiu vo veku do 6 rokov, zrkadlo, posvätné predmety na oltár, hudobný nástroj, kostým, zaužívané médium Vášho vnútorného dieťaťa na zachytenie svojho prežívania alebo jeho zintenzívnenie, vhodné teplé a nepremokavé oblečenie do prírody v jesennom období.

 

Ubytovanie je v dvoch miestnostiach na hornom poschodí a v podkroví so spoločnými sociálnymi zariadeniami: 5x toalety a 3x sprchy. K dispozícií sú tiež uzamykateľné skrinky, spoločenská miestnosť, terasa, kuchynka a jedáleň. Pri vstupe do objektu, na prízemí, je reštaurácia a pekáreň pre širokú verejnosť. Pre nás je vyhradené horné poschodie a podkrovie. Izby sú vybavené iba matracmi a plachtami. Prineste si vlastné posteľné prádlo, spacáky, podušky a uteráky. Taktiež karimatky, deky a meditačné podušky na cvičenie.

                                      

         

Svojou prihláškou na seminár vyjadrujete, že ste oboznámení a zároveň súhlasíte s nasledovnými podmienkami:

Lektorka je podnikateľkou, je zaregistrovaná a poistená v provincii Britská Kolumbia v Kanade ako učiteľka Kundalini jogy a meditácie, klinická psychoterapeutka v BCACC s registračným číslom 9206, a majiteľka spoločnosti Anahata Yoga and Healing. Je oprávnená viesť a organizovať podujatia s touto náplňou na Slovensku ako daňový rezident Kanady a za účelom usporiadania seminárov sa pre účastníkov podujíma aj na obstaranie ubytovania a stravy.

Lektorka poskytne klientovi tieto služby:

Cvičenia Kundalini jogy a meditácie so sprievodným slovom v slovenskom jazyku;
Terapeutické nasmerovanie pri denných aktivitách;
Sprievodné materiály pre aktivity seminára.

Lektorka obstará pre klienta:

ubytovanie počas celého pobytu;
plnú penziu a pitný režim.

 

                        

                         

CENOVÉ PODMIENKY

Cena pobytového seminára bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 290.- eur a zahŕňa aj ubytovanie a stravu v Biolke. Cenu uhradí klient prevodom na účet lektorky podľa nasledovného časového rozvrhu:
- Nenávratnú zálohu vo výške 55.- EUR pri prihlásení sa na seminár na účet zriadený vo FIO Banke v Bratislave 

                    IBAN: SK4683300000002100876869;

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
- Zvyšnú časť sumy najneskôr do 9.9. 2018 na ten istý účet.

Cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet lektorky k jej voľnej dispozícii. Spolu s platbou je klient povinný poslať emailom oznámenie o platbe a na ktorý seminár sa registruje.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Lektorka môže od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu zrušenia semináru pre nenaplnenie plného počtu účastníkov. V danom prípade vráti platbu vo na účet klienta najneskôr do plánovaného termínu seminára s tým, že klient si hradí poplatky spojené s prevodom na strane jeho banky sám. Klient je povinný neodkladne informovať lektorku o jeho bankových údajoch za účelom vrátenie platby. Lektorka môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu porušenia povinností klientom, ktoré boli zmluvne dohodnuté. Klient má právo na odstúpenie od zmluvy kedykoľvek pred začatím seminára bez uvedenia dôvodu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností lektorkou. Odstúpenie od zmluvy je klient povinný neodkladne oznámiť lektorke v písomnej forme. V prípade, že nájde za seba náhradu, má právo na plné vrátenie zaplatenej sumy. V prípade porušenia zmluvných povinností zo strany lektorky má klient právo na plnú náhradu zaplatenej sumy, a to do 7 dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.

ZODPOVEDNOSŤ

Klient zodpovedá v plnom rozsahu za svoj zdravotný stav a plnú spôsobilosť podielať sa na aktivitách seminára. Potvrdzuje, že sa oboznámil s Protokolom na cvičenie Kundalini Jogy, plne mu rozumie a konzultoval so svojim odborným lekárom účasť na seminári, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje. Klient plne zodpovedá za svoje zdravotné poistenie a všetky negatívne dôsledky spojené s nedodržaním Protokolu. Užívanie alkoholických nápojov a drôg je dôvodom na vylúčenie zo seminára bez nároku na náhradu škody. Klient je povinný oboznámiť lektorku o užívaní liekov a substancií pred zápisom na seminár, ako aj o závažných zdravotných problémoch, ktoré môžu byť dôvodom jeho nespôsobilosti plne sa podielať na aktivitách seminára alebo ohrozenia seba či iných.

Lektorka poskytne klientovi informácie o ubytovaní, strave, aktivitách seminára a zohľadní jeho preferencie, pokiaľ to podmienky ubytovacieho a stravovacieho zariadenia dovoľujú. Lektorka sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách zo strany klienta a jeho osobné údaje využívať len pre účely seminára. Lektorka nezodpovedá za škodu spôsobenú zavinením alebo nedbanlivosťou prevádzkovateľa ubytovacieho a stravovacieho zariadenia. Účasť na obradoch, kde je súčasťou zakladanie ohňa, pohyb vo voľnej prírode a nasledovanie pokynov iných lektorov berie klient na vlastnú zodpovednosť. Lektorka nezodpovedá za dopravu na miesto seminára a miestnu prepravu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Klient súhlasí s podmienkami seminára v plnom rozsahu.

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť dohodnuté v písomnej forme. V prípade časovej tiesne môžu strany komunikovať aj telefonicky, ústne alebo cestou SMS, a následne to potvrdiť písomne na email. Klient je uzrozumený s tým, že lektorka emailové správy nepreberá na mobilnom telefóne a musí ich poslať na jej emailovú adresu.

 

Referencie a spätnú väzbu na semináre v Biolke v roku 2016 nájdete TU-klik.