Čo sa so mnou deje?

Výzvy a dary Veku Vodnára v dennom živote.

 
Ponuka víkendovej intenzívky doposiaľ nevzbudila dostatočný záujem, aby sa dokázala udiať. Preto predlžujem termín registrácie, aj vďaka vedeniu Biolky, a ponúkam variáciu, ktorá je možno vhodnejšia a vítanejšia ako tá prvá. Tí, ktorí váhajú a dúfajú, že naskočia na poslednú chvíľu: tá chvíľa je TERAZ! 10.10. bude rozhodujúci termín, či sa víkend udeje alebo zruší.
 
Variácia I. - registrácia otvorená do 10.10.2019
Kedy: piatok 18.10. od 14.00 - nedeľa 20.10. 2019 do 18.00 hod.
Kde:Biolka, Partizánska 76, Modra-Kráľová  
Hodnota: 310.- eur najneskôr do 10.10. 2019 (vieme sa dohodnúť aj inak), zahŕňa ubytovanie, stravu, a pitný režim
Registrácia:cez email a so zálohovou platbou 55.- eur;
Seminár povedie Jana Ziman/Guru Bhai Kaur za diaľkovej asistencie WillowWalker/Larry
 
Variácia II. - registrácia otvorená do 10.10.2019
Kedy: piatok 18.10. od 18.00 - sobota 19.10. 2019 do 19.00 hod. (začíname aj končíme večerou)
Kde: Biolka, Partizánska 76, Modra-Kráľová  
Hodnota: 170.- eur najneskôr do 10.10. 2019 (vieme sa dohodnúť aj inak), zahŕňa ubytovanie, stravu, a pitný režim
Registrácia: cez email a so zálohovou platbou 55.- eur;
Seminár povedie Jana Ziman/Guru Bhai Kaur za ďialkovej asistencie WillowWalker/Larry 
Skrátená a zhustená forma - viac info na janaziman@shaw.ca

 

Prines so sebou záhady, otázniky, drámy, tragédie aj komédie zo svojho života pre hlbší vhľad, nadhľad, rozlúštenie alebo vzájomnú inšpiráciu v kruhu Pracovníkov Svetla. Nimi nazývam všetkých, ktorí svedomito pracujú na kultivácii a rozširovaní vlastného vedomia a aj tým tvorivo prečisťujú a pozdvihujú kolektívne vedomie planéty Zem. Spoločné stretnutia tohto druhu sú dôležité pre vzájomné posilnenie a doladenie životného štýlu, aby sme dokázali vyžarovať aj sami a tam, kde je hustá tma.
 
Predstav si, že dostanem do daru solárnu lampu, ktorá má výrazne presvetliť môj ponurý domov. Pri každom pokuse o jej inštaláciu sa vybijú poistky. 
Mám na výber: buď sa rozhodnem upgradovať elektrický systém v domácnosti, alebo sa lampy vzdám a zostanem pri starom sliepňavom osvetlení. 
Obdoba červenej a modrej pirulky vo filme Matrix.
 
Použime tento príklad ako metaforu na ľudské telo, ktoré je vystavené náporu stresu, emócií, toxínov a požiadaviek na vysoko produktívny a rýchly životný štýl:
  • organizmus (domov duše) chátra a stráca prirodzenú životnú energiu (osvetlenie a vyžarovanie), 
  • nestačia mu doterajšie pasívne stimulanty (nápoje, pokrmy, lieky, drogy) = ponurý domov,
  • dar novej lampy (energia Veku Vodnára) vie využiť len vtedy, ak si aktívne posilní vnútorné energetické rozvody (hlavne nervový a endokrinný systém), 
  • tiež a hlavne frekvenciu mysle (vzdá sa zastaralých vzorcov myslenia = biológia presvedčenia), 
  • spôsob preciťovania (odbúra nánosy emočných zranení, odpustí a pestuje pocit vďaky), 
  • inak buď uviazne vo vyčerpávajúcej depresii, beznádeji a ochorení,
  • alebo mu z vysokovibračných energií prepne (vybije poistky) a stratí rovnováhu medzi duchovnými a pozemskými parametrami bytia.
Kto sa rozhodne pre silné svetlo a vyžarovanie, volí Kundalini, a vytvára jej vnútorné “rozvody”. Kundalini joga je terapeutická vysokofrekvenčná metóda na pozdvihnutie ľudskej bytosti na bytosť senzorickú, ktorá sa vie s ľahkosťou pohybovať a orientovať v chaose tejto doby. Vie to, lebo nie je poháňaná mysľou, ale hlbšou intuíciou (presun orientácie z hlavy do srdca a brucha). Prebudenie Kundalini nemusí vyzerať ako vnútorný ohňostroj, ale vie nám presvetliť vnútorné teritóriá natoľko, aby sme sa v nenormálnych situáciách vedeli cítiť normálne, bez strachu, úzkosti a zmätenosti. Tiež bez potreby niečomu rozumieť na úrovni intelektu, ktorý má nábeh na kontrolu a ovládanie. Vystrieda ho vnútorný hlas (navigácia duše), slobodné preciťovanie a autentickosť bytia. Človek vidí poza oči, počuje poza uši a jeho pozemská a mimozemská podoba sa približujú. Realita a "rozprávka" začínajú splývať a prepletajú sa v hravej tvorivosti ako kaleidoskop.
 
Kaleidoskop spoločne vytvoríme v Biolke spolu s Matkou Prírodou v jej okolí. Nebudeme mudrovať, ale preciťovať a oslavovať. Ak jedinec vstúpi “do pôrodných ciest” svojej novej podoby, cesta späť je už nemožná. Dá sa len vpred a stáva sa, že sa zakliesnime, začneme sa dusiť, vzpierať a zmietať. Kaleidoskop aktivít sa vytvorí podľa toho, kto sa do Biolky prihlási a aký energetický vklad so sebou priniesie. Dávka odvahy, dobrodružnosti, hravosti a pružnosti je vítaná u každého účastníka. Svoj záujem o túto expedíciu Svetla v tíme spolupatričnosti, hravosti a láskavosti prosím podlož predostretím zámeru, čo Ťa z tohto oslovuje a volá.

Všetky aktivity tohto seminára sú zážitkové, nastavené podľa energetických konštelácií daného momentu z techník Kundalini jogy, meditácie, hlbokej relaxácie, pránických, zemských a tantrických obradov, a IBP terapie.


Očakávaj:
- cvičenia Kundalini jogy a  meditačné kruhy;
- aktivity v prírode, práca s jej prvkami, splývanie v jednote bytia;
- očistné, posiľňujúce a obnovujúce energetické obrady;
- techniky Integratívnej Psychoterapie Tela (IBP). 


Dodržiavanie Protokolu  pre cvičenie Kundalini jogy je podmienkou účasti.


Viac otázok, nápadov a registrácia na: janaziman@shaw.ca

Teším sa na nás!

Ubytovanie je v dvoch miestnostiach na hornom poschodí a v podkroví so spoločnými sociálnymi zariadeniami: 5x toalety a 3x sprchy. K dispozícií sú tiež uzamykateľné skrinky, spoločenská miestnosť, terasa, kuchynka a jedáleň. Pri vstupe do objektu, na prízemí, je reštaurácia a pekáreň pre širokú verejnosť. Pre nás je vyhradené horné poschodie a podkrovie. Izby sú vybavené iba matracmi a plachtami. Prineste si vlastné posteľné prádlo, spacáky, podušky a uteráky. Taktiež karimatky, deky a meditačné podušky na cvičenie.

                                      

         

Svojou prihláškou na seminár vyjadrujete, že ste oboznámení a zároveň súhlasíte s nasledovnými podmienkami:

Lektorka je podnikateľkou, je zaregistrovaná a poistená v provincii Britská Kolumbia v Kanade ako učiteľka Kundalini jogy a meditácie, klinická psychoterapeutka v BCACC s registračným číslom 9206, a majiteľka spoločnosti Anahata Yoga and Healing. Je oprávnená viesť a organizovať podujatia s touto náplňou na Slovensku ako daňový rezident Kanady a za účelom usporiadania seminárov sa pre účastníkov podujíma aj na obstaranie ubytovania a stravy.

Lektorka poskytne klientovi tieto služby:

Cvičenia Kundalini jogy a meditácie so sprievodným slovom v slovenskom jazyku;
Terapeutické nasmerovanie pri denných aktivitách;
Sprievodné materiály pre aktivity seminára.

Lektorka obstará pre klienta:

ubytovanie počas celého pobytu;
plnú penziu a pitný režim.

 

                        

                         


CENOVÉ PODMIENKY


Cena pobytového seminára bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 310.- eur a zahŕňa aj ubytovanie a stravu v Biolke. Cenu uhradí klient prevodom na účet lektorky podľa nasledovného časového rozvrhu:
- Nenávratnú zálohu vo výške 55.- EUR pri prihlásení sa na seminár na účet zriadený vo FIO Banke v Bratislave 

                    IBAN: SK4683300000002100876869;

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
- Zvyšnú časť sumy najneskôr do 10.10. 2019 na ten istý účet.

Cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet lektorky k jej voľnej dispozícii. Spolu s platbou je klient povinný poslať emailom oznámenie o platbe a na ktorý seminár sa registruje.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Lektorka môže od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu zrušenia semináru pre nenaplnenie plného počtu účastníkov. V danom prípade vráti platbu vo na účet klienta najneskôr do plánovaného termínu seminára s tým, že klient si hradí poplatky spojené s prevodom na strane jeho banky sám. Klient je povinný neodkladne informovať lektorku o jeho bankových údajoch za účelom vrátenie platby. Lektorka môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu porušenia povinností klientom, ktoré boli zmluvne dohodnuté. Klient má právo na odstúpenie od zmluvy kedykoľvek pred začatím seminára bez uvedenia dôvodu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností lektorkou. Odstúpenie od zmluvy je klient povinný neodkladne oznámiť lektorke v písomnej forme. V prípade, že nájde za seba náhradu, má právo na plné vrátenie zaplatenej sumy. V prípade porušenia zmluvných povinností zo strany lektorky má klient právo na plnú náhradu zaplatenej sumy, a to do 7 dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.

ZODPOVEDNOSŤ

Klient zodpovedá v plnom rozsahu za svoj zdravotný stav a plnú spôsobilosť podielať sa na aktivitách seminára. Potvrdzuje, že sa oboznámil s Protokolom na cvičenie Kundalini Jogy, plne mu rozumie a konzultoval so svojim odborným lekárom účasť na seminári, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje. Klient plne zodpovedá za svoje zdravotné poistenie a všetky negatívne dôsledky spojené s nedodržaním Protokolu. Užívanie alkoholických nápojov a drôg je dôvodom na vylúčenie zo seminára bez nároku na náhradu škody. Klient je povinný oboznámiť lektorku o užívaní liekov a substancií pred zápisom na seminár, ako aj o závažných zdravotných problémoch, ktoré môžu byť dôvodom jeho nespôsobilosti plne sa podielať na aktivitách seminára alebo ohrozenia seba či iných.

Lektorka poskytne klientovi informácie o ubytovaní, strave, aktivitách seminára a zohľadní jeho preferencie, pokiaľ to podmienky ubytovacieho a stravovacieho zariadenia dovoľujú. Lektorka sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách zo strany klienta a jeho osobné údaje využívať len pre účely seminára. Lektorka nezodpovedá za škodu spôsobenú zavinením alebo nedbanlivosťou prevádzkovateľa ubytovacieho a stravovacieho zariadenia. Účasť na obradoch, kde je súčasťou zakladanie ohňa, pohyb vo voľnej prírode a nasledovanie pokynov iných lektorov berie klient na vlastnú zodpovednosť. Lektorka nezodpovedá za dopravu na miesto seminára a miestnu prepravu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Klient súhlasí s podmienkami seminára v plnom rozsahu.

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť dohodnuté v písomnej forme. V prípade časovej tiesne môžu strany komunikovať aj telefonicky, ústne alebo cestou SMS, a následne to potvrdiť písomne na email. Klient je uzrozumený s tým, že lektorka emailové správy nepreberá na mobilnom telefóne a musí ich poslať na jej emailovú adresu.

Referencie a spätnú väzbu na semináre v Biolke nájdete TU-klik.